CHÍNH SÁCH NHÂN QUYỀN CỦA TẬP ĐOÀN YAMAHA MOTOR

Với sứ mệnh doanh nghiệp “Là một doanh nghiệp tạo ra Kando, mang đến niềm phấn khởi mới mẻ và một cuộc sống trọn vẹn hơn cho tất cả mọi người trên thế giới”, chúng tôi đã đặt ra phương châm “hoàn thành các trách nhiệm xã hội toàn cầu” như là một trong những nguyên tắc trong quản lý của chúng tôi.

Để đạt được các mục tiêu và trách nhiệm xã hội đối với các bên liên quan, chúng tôi đề cao việc trao đổi với tất cả các bên liên quan và nỗ lực đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của chúng tôi dựa trên các triết lý của doanh nghiệp.

Tôn trọng quyền con người là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để đạt được những mục tiêu này. Đặt sự tôn trọng nhân quyền làm nền tảng cho các hoạt động kinh doanh, chúng tôi theo đây thiết lập Chính sách Nhân quyền của Tập đoàn Yamaha Motor và sẽ nỗ lực hoàn thiện các trách nhiệm của chúng tôi như một doanh nghiệp toàn cầu.

 

1. Cam kết tôn trọng quyền con người

Nhận thức rõ trách nhiệm phải hiện thực hóa một xã hội nơi mà phẩm giá của tất cả mọi người được bảo vệ, Tập đoàn Yamaha Motor sẽ nỗ lực đảm bảo tôn trọng quyền con người của tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng chung của Tập đoàn (bao gồm cả việc cấm và ngăn chặn mọi hình thức phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, lao động trẻ em, đối xử vô nhân đạo; cũng như tạo ra các môi trường làm việc an toàn và lành mạnh).

 

2. Phạm vi áp dụng

Chính sách này áp dụng cho tất cả các thành viên Ban Giám đốc và nhân viên của công ty Yamaha Motor Co., Ltd và các công ty con, và sẽ được phản ánh trong các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Yamaha Motor. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu tất cả các đối tác kinh doanh của chúng tôi, bao gồm các nhà cung cấp và nhà bán lẻ, hiểu và ủng hộ chính sách này.

 

3. Luật pháp và các nguyên tắc quốc tế về nhân quyền

Tập đoàn Yamaha Motor tôn trọng các nguyên tắc quốc tế về nhân quyền* và đã thiết lập chính sách này dựa trên các nguyên tắc đó.

Tập đoàn Yamaha Motor sẽ tuân thủ luật pháp và quy định của các quốc gia và khu vực nơi chúng tôi có hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp các tiêu chuẩn nhân quyền được quốc tế công nhận không thống nhất với luật pháp của nước sở tại, chúng tôi sẽ theo đuổi các cách thức thể hiện sự tôn trọng các tiêu chuẩn nhân quyền được quốc tế công nhận bất cứ khi nào có thể.

* Quy tắc quốc tế về nhân quyền bao gồm Dự luật Nhân quyền Quốc tế (Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và Dự luật Nhân quyền Quốc tế (Quyền Xã hội, Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị )), Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động, Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc và Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hợp quốc về Kinh doanh và Nhân quyền, v.v.

 

4. Quản trị

Chúng tôi sẽ bổ nhiệm cụ thể các thành viên Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thiết lập và thực hiện chính sách này, xây dựng cơ cấu tổ chức nội bộ phù hợp và phản ánh chính sách này trong các chỉ thị kinh doanh và quy trình hoạt động khi cần thiết.

 

5. Thẩm tra các quyền con người

Tập đoàn Yamaha Motor sẽ thực hiện các cuộc thẩm tra về nhân quyền trong hoạt động kinh doanh của mình nhằm xác định, tránh và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến quyền con người.

 

6. Sửa chữa và khắc phục

Nếu chúng tôi nhận thấy các hoạt động kinh doanh của mình gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào đến nhân quyền, chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa và khắc phục những tình huống như vậy thông qua các cuộc điều tra thích hợp và phản hồi, xây dựng cơ chế giải quyết khiếu nại hiệu quả.

 

7. Giáo dục

Chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức để đảm bảo chính sách này được hiểu và thể hiện trong tất cả các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Yamaha Motor.

 

8. Báo cáo và tiết lộ

Chúng tôi sẽ tiết lộ một cách thích hợp các kết quả thẩm tra nhân quyền của chúng tôi và tiến độ của các sáng kiến có liên quan dựa trên chính sách này thông qua các kênh như trang web của chúng tôi và các phương tiện khác.

 

9. Trao đổi với các bên liên quan

Chúng tôi sẽ có các cuộc trao đổi liên tục với các bên liên quan về các vấn đề nổi bật hoặc những tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với nhân quyền, tham khảo ý kiến của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

*Chính sách này đã được phê duyệt bởi Ủy ban Phát triển Bền vững và Ban Giám đốc của công ty Yamaha Motor Co., Ltd.

 

Ban hành ngày: 22/03/2023

Yoshihiro Hidaka

Chủ tịch, CEO và Giám đốc đại diện

YAMAHA MOTOR CO., LTD

 

 

YAMAHA MOTOR GROUP HUMAN RIGHTS POLICY

With our corporate mission of “Being the Kando creating company to offer new excitement and a more fulfilling life for people all over the world”, we have raised “fulfilling social responsibilities globally” as one of our management principles. To achieve these goals and our social responsibilities to our stakeholders, we place great value on communicating with all our stakeholders and strive to contribute to the sustainable development of society through our business activities based on our corporate philosophy. Respect for human rights is one of the most vitally important issues to achieve these goals. Placing respect for human rights as the foundation of our business activities, we hereby establish the Yamaha Motor Group Human Rights Policy and will strive to fulfill our responsibilities as a globally operating company.

 

1. Commitment to respect for human rights

Acknowledging our corporate responsibilities to realize a society in which the dignity of all people is protected, the Yamaha Motor Group will strive to ensure respect the human rights of all stakeholders in the group’s supply chains (including the prohibition and prevention of all forms of discrimination, forced labor, child labor, inhumane treatment; as well as creating safe and healthy workplace environments).

 

2. Scope of application

This policy applies to all board members and employees of Yamaha Motor Co., Ltd., and its subsidiaries and will be reflected in the Yamaha Motor Group’s business activities. We will also require that all of our business partners, including suppliers and retailers, understand and support this policy.

 

3. Laws and regulations and international principles on human rights

The Yamaha Motor Group respects international principles on human rights* and has established this policy based on these principles. The Yamaha Motor Group will comply with laws and regulations of the countries and regions where we operate our business. In cases where internationally recognized human rights standards, laws and regulations of such countries and regions are not consistent, we will pursue the ways to respect internationally recognized human rights standards whenever possible.

* International rules on human rights include International Bill of Human Rights (Universal Declaration of Human Rights and International Bill of Human Rights (Social, International Covenant on Civil and Political Rights)), International Labour Organization (ILO) Declaration on Rights at Work Fundamental Principles, United Nations Global Compact and United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, etc.

 

4. Governance

We will specifically appoint the board members responsible for establishing and carrying out this policy, establish the appropriate internal organization structure and reflect the policy in business directives and operational procedures as needed.

 

5. Human rights due diligence

The Yamaha Motor Group will conduct human rights due diligence for our business activities to identify, avoid, and mitigate negative impacts on human rights.

 

6. Corrections and relief

Should we witness our business activities cause any negative impacts on human rights, we will strive to correct and remedy such situations through appropriate investigations and responses, developing a mechanism for effectively handling complaints.

 

7. Education

We will carry out educational and awareness-raising activities to ensure this policy is understood and reflected in all Yamaha Motor Group business activities.

 

8. Reporting and disclosure

We will appropriately disclose the results of our human rights due diligence and the progress of related initiatives based on this policy through channels such as our webpage and others.

 

9. Communication with our stakeholders

We will have continuous conversation with relevant stakeholders about prominent or potential negative impacts on human rights, considering expert opinions of acknowledged specialists in this field.

*This policy is approved by Yamaha Motor Sustainability Committee and Board of Directors.

 

Established: March 22, 2023

Yoshihiro Hidaka

President, CEO and Representative Director

YAMAHA MOTOR CO., LTD.

Tận hưởng phong cách sống tiện ích với chiếc xe Yamaha của bạn.

Yamaha Close

My Yamaha Motor

Bảo hành miễn phí và tiện ích khác

Yamaha Star

Cài Đặt Ứng Dụng