Grande

Phiên bản giới hạn (Blue core hybrid)
50.000.000 VNĐ
50.000.000 VNĐ
49.500.000 VNĐ
Phiên bản tiêu chuẩn (Blue core Hybrid)
45.500.000 VNĐ
Phiên bản cao cấp (Blue core)
43.990.000 VNĐ
41.990.000 VNĐ