NVX

Phiên bản giới hạn NVX 155
52.240.000 VNĐ
52.740.000 VNĐ
52.740.000 VNĐ
Phiên bản tiêu chuẩn NVX 155
46.240.000 VNĐ
Phiên bản cao cấp NVX 125
40.990.000 VNĐ