Chính sách nhân sự

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG
Công ty tin rằng bằng một chính sách tuyển dụng đúng đắn, công ty sẽ thu hút và khơi dậy được đam mê gia nhập đại gia đình Yamaha của những ứng viên năng động, tài đức ở khắp mọi nơi. Mọi thông tin tuyển dụng của Công ty đều được công bố rộng rãi và đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả các thí sinh.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TIÊU CHUẨN

Tin Tức