CƠ HỘI VIỆC LÀM

*Có 0 vị trí hiện đang tuyển tại Đà Nẵng*

*Có 0 vị trí hiện đang tuyển tại Đà Nẵng*

Full-screen

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
01 NHÂN VIÊN KHO PHỤ TÙNG KHO PHỤ TÙNG Đà Nẵng NHÂN VIÊN Hết hạn
01 CÔNG NHÂN KHO PHỤ TÙNG Kho Phụ Tùng Đà Nẵng Công Nhân Hết hạn
01 Nhân viên kho phụ tùng Đà Nẵng Kho Phụ Tùng Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN KHO PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG Phụ tùng Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
03 Công Nhân Kho Phụ Tùng Đà Nẵng Phụ tùng Đà Nẵng Công nhân Hết hạn
02 Kỹ thuật viên Kỹ thuật Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên chăm sóc khách hàng Bán hàng Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên chăm sóc khách hàng Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
05 Công nhân Kho phụ tùng Kho phụ tùng - PC3 Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
01 Kỹ thuật viên tại YFS Đà Nẵng Kỹ thuật Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn

Close

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
Kế toán 01 NHÂN VIÊN KHO PHỤ TÙNG Đà Nẵng NHÂN VIÊN Hết hạn
Kế toán 01 CÔNG NHÂN KHO PHỤ TÙNG Đà Nẵng Công Nhân Hết hạn
Kế toán 01 Nhân viên kho phụ tùng Đà Nẵng Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 NHÂN VIÊN KHO PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
Kế toán 03 Công Nhân Kho Phụ Tùng Đà Nẵng Đà Nẵng Công nhân Hết hạn
Kế toán 02 Kỹ thuật viên Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 Nhân viên chăm sóc khách hàng Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 Nhân viên chăm sóc khách hàng Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
Kế toán 05 Công nhân Kho phụ tùng Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 Kỹ thuật viên tại YFS Đà Nẵng Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
Kế toán 03 Nhân viên tại YFS Đà Nẵng Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 nhân viên bán hàng Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
Chi nhánh Đà Nẵng

hainttown@yamaha-motor.com.vn

0236.3649.134

Ms Hải