Nội dung phiếu bảo dưỡng miễn phí xe máy Yamaha - Yamaha

Dịch vụ bảo dưỡng miễn phí

25/06/2015 GMT+7

Nội dung phiếu bảo dưỡng miễn phí

Nội dung phiếu bảo dưỡng miễn phí xe máy Yamaha

 

+ Phiếu “Bảo dưỡng cấp độ 1”:

Bao gồm Phiếu lần 1 là phiếu mà mặt trước & sau có nền mầu trắng (Tham khảo phần sổ bảo hành) 

+ Phiếu “Bảo dưỡng cấp độ 2”

Bao gồm các phiếu lần 2, lần 4, lần 5, lần 7, lần 8, là những phiếu có mặt trước mầu xanh dương và mặt sau mầu trắng.

+ Phiếu “Bảo dưỡng cấp độ 3”

      Bao gồm các phiếu lần 3, lần 6, lần 9 là những phiếu có mặt trước mầu hồng và mặt sau mầu trắng.

-----------------------------------------------