Lịch bảo dưỡng miễn phí xe máy Yamaha - Yamaha

Dịch vụ bảo dưỡng miễn phí

25/06/2015 GMT+7

Lịch bảo dưỡng miễn phí

 

Trong sổ bảo hành cấp cho khách hàng có chín (09) phiếu bảo dưỡng định kì để sử dụng dịch vụ này.

Phiếu bảo dưỡng miễn phí được chia làm ba loại với thời hạn sử dụng và nội dung khác nhau.

Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 1” có một (01) phiếu;

Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 2” có năm (05) phiếu;

Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 3” có ba (03) phiếu.  

-  Phiếu lần 1: Sử dụng trong vòng 2 tháng đầu tiên.
-  Phiếu lần 2: Sử dụng từ tháng thứ năm đến tháng thứ bảy.
-  Phiếu lần 3: Sử dụng từ tháng thứ mười một đến tháng thứ mười ba.
-  Phiếu lần 4: Sử dụng từ tháng thứ mười lăm đến tháng thứ mười bảy.
-  Phiếu lần 5: Sử dụng từ tháng thứ mười chín đến tháng thứ hai mốt.
-  Phiếu lần 6: Sử dụng từ tháng thứ hai ba đến tháng thứ hai lăm.
-  Phiếu lần 7: Sử dụng từ tháng thứ hai bảy đến tháng thứ hai chín.
-  Phiếu lần 8: Sử dụng từ tháng thứ ba mốt đến tháng thứ ba mươi ba.
-  Phiếu lần 9: Sử dụng từ tháng thứ ba lăm đến tháng thứ ba bảy.

 

Ví dụ: Lịch trình sử dụng phiếu bảo trì của một chiếc xe mua ngày 1/1/2011

 

Tin liên quan

Tin Nổi bật